+48 22 110 08 47 info@cybex-service.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od dnia 25.05.2018

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej zamawiania usług serwisowych gwarancyjnych jak również pogwarancyjnych produktów marki Cybex:

www.cybex-service.pl
(zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”).

2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Serwis MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140), Al. Solidarności 117/207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444605, o kapitale zakładowym 10.000,00 PLN, NIP: 5252545753, REGON: 146447570 zwaną dalej Serwis MK Sp. z o.o.

3. Serwis MK Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Serwis MK Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji zgłoszenia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
b) rejestracji zgłoszenia odbioru towaru marki Cybex do serwisu;
c) korzystania z zakładki Kontakt w celach informacyjnych dotyczących usług serwisowych

3. W przypadku rejestracji zgłoszenia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Serwisie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) dane adresowe:
1) ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
2) kod pocztowy i miejscowość.

4. W przypadku korzystania z zakładki Kontakt w Serwisie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail.

5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania zgłoszenia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Serwisie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego protokołu zgłoszenia serwisowego i zarządzania tym protokołem.

2. W przypadku dokonania zgłoszenia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Serwisie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu odbioru i dostarczenia reklamowanych produktów marki Cybex.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Serwis MK Sp. z o.o. na komputerze osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis MK Sp. z o.o. usługi i funkcjonalności serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych usług i funkcjonalności serwisu w Serwisie Internetowym.

2. Serwis MK Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Serwis MK Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury, funkcjonalności i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Serwis MK Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis MK Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notowana jest największa liczba odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

§ 4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Administratorem danych osobowych Klientów, rejestrujących swoje produkty marki Cybex w ramach serwisu gwarancyjnego jak również serwisu pogwarancyjnego oraz udzielających zgody dotyczącej otrzymywania informacji produktowej w ramach serwisowanych produktów marki Cybex (dalej: „Klient”) jest Serwis MK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140), Al. Solidarności 117/207, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444605, o kapitale zakładowym 10.000,00 PLN, NIP: 5252545753, REGON: 146447570 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy świadczenia usługi polegającej na kompleksowej obsłudze serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej produktów marki Cybex;
b) świadczenia innej usługi w postaci wymiany informacji technicznych dotyczących zgłaszanych przez Klienta problemów technicznych dotyczących produktów marki Cybex;
c) rozpoczęcia procesu odbioru produktu od Klienta do serwisu oraz wysyłki zwrotnej produktu do Klienta po zakończonym procesie serwisowym.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Klient), której dane dotyczą i jest wymogiem umownym i służy realizacji usługi.

4. Dane osobowe zbierane przez Serwis MK Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).

5. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Serwis MK Sp. z o.o.

6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

7. Każda osoba, której dane osobowe Serwis MK Sp. z o.o. przetwarza ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie: nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Serwis MK Sp. z o.o. lub na adres mailowy: info@cybex-service.pl;
c) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Serwis MK Sp. z o.o. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Serwis MK Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@cybex-service.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 r.