+48 22 110 08 47 info@cybex-service.pl

Regulamin serwisu Cybex

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami realizacji zgłoszenia serwisowego.

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.cybex-service.pl dokonuje przyjęcia zgłoszeń serwisowych dotyczących produktów i artykułów dziecięcych od producentów z którymi ma podpisane umowy bezpośrednie bądź wyłączne w zakresie dokonywania napraw serwisowych od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zlecenia serwisowe przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Dowodem płatnej naprawy serwisowej jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT wypisana zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji Zleceniodawcy. Jeżeli za przesyłkę będzie płacić firma a dokumentem stwierdzającym taki zakup ma być faktura VAT prosimy o poprawne wypełnienie pola „NIP”.

Dane ogólne

Po złożeniu zlecenia serwisowego na stronie www.cybex-service.pl, Klient otrzymuje e-mail wygenerowany automatycznie, który jest potwierdzeniem jego złożenia. Ze względu na bezpieczeństwo, zlecenie może być też potwierdzane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli po złożeniu zlecenia okaże się, że termin realizacji będzie dłuższy od podanego w potwierdzeniu zgłoszenia serwisowego – np. opóźnienie związane z dostawą niezbędnych części serwisowych, skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

Formy płatności – naprawy płatne, pogwarancyjne i inne

  • przelew bankowy – O kalkulacji kosztów zostaną Państwo poinformowani przed rozpoczęciem realizacji zgłoszenia serwisowego. Wysyłka kurierska nastąpi w momencie zakończenia zgłoszenia serwisowego, po uprzednim opłaceniu usługi przelewem bankowym.

Anulowanie zlecenia

Zlecenie może zostać anulowane zarówno przez Klienta (bez podania przyczyny) jak i sam serwis.
Serwis ma prawo anulować zlecenie tylko w uzasadnionych przypadkach:

  • w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z Klientem (po wyczerpaniu wszystkich dostępnych kontaktów)
  • po uzgodnieniu zamiaru anulowania zlecenia z Klientem z innych przyczyn

Jeżeli zlecenie było opłacone cała kwota zlecenia zostanie zwrócona na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych pomniejszona o koszty obsługi przelewu bankowego oraz koszty wysyłki jeżeli takie miały miejsce.

Reklamacja towaru w okresie gwarancyjnym

Do reklamowanego towaru należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu oraz gwarancję.

Reklamacje / Serwis

W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie www.cybex-service.pl.
Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis i w przypadku jej uznania, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru, Producent zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, o parametrach nie gorszych od reklamowanego.
Serwis wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami  prawa cywilnego (art. 558 k.c.).
W przypadku reklamacji niezasadnej, uszkodzeń mechanicznych wynikających z winy Klienta, nieprawidłowej eksploatacji, nie stosowania się do zaleceń instrukcji obsługi, towar z serwisu będzie zwracany na koszt Klienta. Klient ma prawo również odebrać towar z serwisu własną firmą kurierską ponosząc tym samym koszty odbioru zgodne z cennikiem i warunkami handlowymi firmy do której złożył zlecenie odbioru.

Ważna Informacja – UWAGA:

Do reklamowanego towaru należy bezwzględnie dołączyć xero ewentualnie skan dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną.
W przypadku reklamacji przedsprzedażnych (dotyczy Sklepów, Hurtowni, Partnerów Handlowych firmy Cybex) prosimy o załączenie xero ewentualnie skanu dowodu zakupu od producenta – firma Cybex Poland

Brak w/w dokumentów będzie skutkował zatrzymaniem procesu rozpatrywania reklamacji do czasu ich dosłania bądź uzupełnienia w siedzibie serwisu. Początek procesu reklamacyjnego w serwisie rozpoczyna się z dniem otrzymania wymaganej dokumentacji.
Towar wysyłany do naszego serwisu powinien zostać odpowiednio zabezpieczony twardym opakowaniem.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą 'o ochronie danych osobowych’ z dnia 29 sierpnia 1997, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawa maja Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.

Przesyłki zagraniczne

Przesyłka zagraniczna jest kalkulowana indywidualnie i potwierdzana e-mail lub telefonicznie.

  1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez serwis oraz zamawiającego umowy kupna – sprzedaży, treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jej brzmieniem od momentu złożenia zamówienia.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególnych sytuacjach sprawy sporne rozstrzygnie sąd. Niemniej jednak, wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między serwisem a Klientami zawsze rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownego rozwiązania.
  3. Złożenie zlecenia jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie.